Program stjecanja kompetencija o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada
Sadržaj portala

Program stjecanja kompetencija o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada

1.Uvod

Ovaj program ima za cilj jačanje kompetencija o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada. Namjera je razvoj znanja i vještina kojima će se polaznici, posebice žene, osnažiti u području rodne ravnopravnosti na tržištu rada kako bile radno konkurentnije i spremnije na izazove tržište rada.

Program je nastao u sklopu Erasmus+ projekta Nauči da budeš! – edukacijom žena do povećanja rodne ravnopravnosti na tržištu rada, kojemu je nositelj ZAPOSLENA, izdavaštvo i marketing d.o.o.

Cilj projekta je povećati ravnopravnost i radnu konkurentnost nezaposlenih žena i žena koje mijenjaju karijeru osiguravajući im nova znanja i vještine o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada.

Rodna ravnopravnost jedno je od glavnih načela Europske unije koja još nije ostvarena u praksi. Na razini EU više žena na tržištu rada i napredak u osiguravanju boljeg obrazovanja i osposobljavanja žena, trendovi su koji ulijevaju nadu ali i dalje postoje razlike i diskriminacija na temelju spola i uvjeta na tržištu rada.

Partner na projektu je Associazione Eurokom, neprofitna lokalna razvojna agencija iz Italije.

1.1 Obrazloženje donošenja programa

Program se temelji na provedenoj analizi sekundarnih izvora koji uključuju postojeću literaturu, iskustva partnerskih organizacija u području obrazovanja odraslih, promoviranja rodne ravnopravnosti, s naglaskom na poslovni kontekst i osposobljavanje žena u njihovoj profesiji te praćenja parametra stanja rodne ravnopravnosti.

Prema analizi, postoji potreba za unaprjeđivanjem znanja novim spoznajama iz područja rodne ravnopravnosti i zahtjevnima suvremenog tržišta rada, te dobivanja alata kako osnažiti i motivirati polaznike, posebice žene. Identificirane su potrebe za poboljšanjem i unaprjeđenjem principa i metoda rada s žena u području rodne ravnopravnosti na tržištu rada. To uključuje rodno uvjetovane stereotipe na tržištu rada, rodno ravnopravno gospodarstvo, digitalnu tranziciju i njezinu važnost, ukidanje razlika na tržištu rada na temelju spola, rodno osviještenu okolinu i prava žena na tržištu rada te primjere dobre prakse.

Prema analizi, koja je provedena u sklopu pripreme projekta, utvrđeno je da odrasle žene imaju potrebu za znanjima i vještinama o rodnoj (ne)ravnopravnosti na tržištu rada jerse pokazalo da čak 50 od 58 anketiranih žena nema dovoljna znanja na ovu temu.

Noviji podaci EK naglašavaju da je samo 67% žena zaposleno dok je muškarca zaposleno 78%, žene u EU zarađuju po satu u prosjeku 16% manje nego muškarci, a prosječno niže mirovine u odnosu na muškarce žene imaju za 30,1%. Osim toga, utvrđeno je da organizacije koje se bave obrazovanjem odraslih žena, od 70 institucija za obrazovanje odraslih uključenih u analizu i 10 organizacija s područja rada rodne ravnopravnosti, niti jedna ne educira žene na navedenu temu.

Program uključuje razvoj digitalnih kompetencija u kontekstu rodne ravnopravnosti. Kompetencije New Yields of Employment (NYE) i informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) ključne su danas jer se svijet i tržište rada nastavljaju razvijati i mijenjati.

Posljednje Globalno izvješće o rodnom jazu koje je pripremio Svjetski ekonomski forum 2021. godine pokazalo je kako su žene i dalje nedovoljno zastupljene u većini takozvanih “profesija sutrašnjice”, tj. u područjima kao što su Cloud Computing ili Umjetna inteligencija. Stoga je potrebno pomoći ženama da nauče ove nove kompetencije za suprotstavljanje rodnoj nejednakosti na tržištu rada.

Vrlo često ljudi, a posebice nezaposleni, ne mogu pratiti brze promjene u društvu, tržištu rada i gospodarstvu općenito. Kao rezultat toga, nedostaju im mnoge informacije o njihovim mogućnostima i novim tendencijama u društvu, na primjer, povećanom značaju ICT-a i novim vještinama koje su potrebne za ulazak na radna mjesta u okviru novogodišnjih studija. Što se tiče novih sektora u nastajanju, ITC vještine mogle bi pomoći odraslim nezaposlenim ženama da pronađu posao. ITC vještine pomažu u procesu traženja posla, a također pomažu u radu na daljinu.

Najčešće se digitalne vještine povezuju s pametnim radom, radom na daljinu, korisničkom službom, obukom, računovodstvom, prijevodima, programiranjem, arhitekturom i drugima. U današnje vrijeme za takva zanimanja glavni adut za rad su računalo, platforme i digitalni alati te komunikacijske vještine. ICT vještine i komunikacijske vještine korisne su i potrebne na današnjem tržištu rada. Dobre jezične i komunikacijske vještine mogu rezultirati poslom novinara, urednika, copywritera, prevoditelja i dr. Razmišljajte izvan okvira o raznim načinima zarađivanja novca. Na primjer, napraviti web stranicu, blog i zaraditi reklamama na društvenim mrežama ili prodati neke usluge, proizvode.

Sve prethodno navedene radove moguće je uspješno obaviti na daljinu. Mogućnosti su beskrajne i bilo bi dobro čuti o svim različitim prilikama koje stjecanje ICT vještina može donijeti. Možda kroz ove primjere nezaposlene žene mogu pronaći svoj pravi poziv ili shvatiti kako mogu iskoristiti svoje vještine za posao, a zaposlene žene ih mogu iskoristiti za poboljšanje svoje karijere ili kvalitete života.

Kako bi se ženama olakšalo stjecanje ovih novih vještina i kako bi razumjele kako od njih mogu imati koristi, potrebno ih je informirati o novim prinosima zapošljavanja, značenju, sektorima u nastajanju u kojima su ICT vještine važnije te o mogućnostima pronalaska poslova u ovim sektorima. Zbog toga je ključno usredotočiti se na ove nove vještine i razumjeti važnost digitalnih alata u današnjem svijetu, te biti svjestan mogućnosti zapošljavanja u ovom novom dobu.

Kako bismo olakšali stjecanje ovih novih vještina i razumjeli kako one mogu biti od koristi, potrebno je objasniti nove prinose zapošljavanja, što znači sektore u nastajanju u kojima su ICT vještine važnije, kao i mogućnosti pronalaska poslova u tim sektorima. Žene često znaju i nude im se samo za tradicionalna zanimanja.

2. Opći dio

2.1 Naziv programa

Program stjecanja kompetencija o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada.

Ciljevi programa:

● Stjecanje kompetencija o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada, posebice žena, kako bile radno konkurentnije i spremnije na izazove tržište rada

2.2 Trajanje programa

Trajanje: 48 sati
Program uključuje hibridni oblik nastave.

2.3 Kompetencije

● Kritički prosuđivati rodne stereotipe na tržištu rada
● Procijeniti stanje rodne ravnopravnosti na različitim nacionalnim tržištima rada
● Razlikovati digitalnu tranziciju, poduzetništvo i ostala područja za povećanje zaposlenosti žena na tržištu rada
● Objasniti minimalne standarde jednakog napredovanja žena i muškaraca u osobnom i profesionalnom području
● Objasniti korištenje društvenih mreža u području komuniciranja, marketinga i osobne promocije u poslovne svrhe
● Procijeniti vlastite prepreke u traženju posla, napredovanju na poslu i/ili stvaranju vlastitog posla
● Razlikovati različite vrste i oblike dobrih primjera rodne ravnopravnosti

2.4 Završetak programa

Po završetku pohađanja programa polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju u Programu.

3 OPIS PROGRAMA

3.1 Struktura programa

Modulima Programa se unaprjeđuju stručne kompetencije i radna konkurentnost polaznika, posebice žena iz područja rodne ravnopravnosti u poslovnom kontekstu.

Program se sastoji od 6 modula:

Modul 1: Rodno uvjetovani stereotipi na tržištu rada

a. Stanje u EU
b. Stanje u Hrvatskoj (Italiji)
c. Rodni stereotipi

Modul 2: Rodno ravnopravno gospodarstvo

a. Ukidanje razlika na temelju spola na tržištu rada
b. Strateška područja povećanja zaposlenosti žena
c. Ravnoteža privatnog i poslovnog života

Modul 3: Digitalna tranzicija i zašto je važna

a. Digitalna tranzicija i rodna ravnopravnost
b. Digitalne tranzicija i utjecaj na gospodarstvo
c. Digitalni alati u području komunikacija
d. Digitalna društvena mreža
e. Online traženje posla
f. Digitalna platforma za zapošljavanje (Linkedin)

Modul 4: Ukidanje razlika na tržištu rada na temelju spola

a. Razlike u zaposlenosti i plaćama po spolu
b. Plaćen i neplaćen rad za žene
c. Samozapošljavanje
d. Ukidanje razlika na tržištu rada

Modul 5: Rodno osviještena okolina i prava žena na tržištu rada

a. Rušenje rodnih stereotipa
b. Diskriminacija na tržištu rada
c. Priprema za tržište rada
d. Pravednije tržište rada za žene
e. Organizacije koje se bave podrškom i osnaživanjem žena na tržištu rada
f. Mentorstvo

Modul 6: Primjeri dobre prakse

a. Primjeri dobre prakse u području ravnoteže privatnog i profesionalnog
b. Primjeri dobre prakse u području poduzetništva
c. Primjeri dobre prakse u području obrazovanja, inovacija, kulture i sporta
3.2 Opis modula

3.2 Opis modula

3.2.1 Modul 1: Rodno uvjetovani stereotipi na tržištu rada (8 sati)

Tema

Stanje u EU

Sadržaj

 • Pojam rodne ravnopravnosti
 • Političke smjernice EU po pitanju rodne ravnopravnosti
 • Indeks rodne ravnopravnosti
 • Udio žena u EU parlamentu u odnosu na nacionalne parlamente: primjer RH
 • Udio žena u EU parlamentu u odnosu na nacionalne parlamente: primjer IT
 • Udio zaposlenosti i nezaposlenosti na tržištu rada u EU prema spolu

Ishodi učenja

 • Opisati i prepoznati rodnu neravnopravnost
 • Imenovati politiku EU kada je u pitanju rodna ravnopravnost
 • Izraziti što je to Indeks rodne ravnopravnosti
 • Identificirati osam područja indeksa rodne ravnopravnosti
 • Kritički prosuđivati postotke u EU vezano za tržište rada

Broj sati

2

Tema

Stanje u Hrvatskoj i Italiji

Sadržaj

 • Indeks rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj
 • Ustav RH
 • Zakon o ravnopravnosti spolova
 • Međunarodni dokumenti koji reguliraju rodnu ravnopravnosti
 • Važnost dokumenata i reguliranja rodne ravnopravnosti
 • Upotreba rodno osviještenog jezika
 • Zaposlenost i nezaposlenosti žena i muškaraca u Hrvatskoj
 • Zaposlenost i nezaposlenosti žena i muškaraca u Italiji

Ishodi učenja

 • Iskazati indeks rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj
 • Razlikovati dio Zakona o ravnopravnosti spolova, vezano za tržište rada
 • Razlikovati dio Ustava koji štiti žene
 • Razlikovati dokumente i njihovu ulogu u reguliranju rodne ravnopravnosti
 • Razlikovati rodno osviješten jezik od rodno neosviještenog jezika
 • Kritički prosuđivati postotke u Hrvatskoj vezno za žene i muškarce na tržištu rada

Broj sati

2

Tema

Rodni stereotipi

Sadržaj

 • Nastanak stereotipa
 • Primjeri rodnih stereotipa u poslovnom okruženju
 • Pojam i vrste rodnih uloga
 • Negativni aspekt rodnih uloga u društvu
 • Negativni aspekt rodnih uloga na tržištu rada
 • Rodne uloge danas u odnosu na prije
 • Rodni stereotipi na tržištu rada
 • Povezivanje rodne uloge i stereotipa
 • Umjetna inteligencija i rodni stereotipi

Ishodi učenja

 • Objasniti pojam stereotip
 • Razlikovati rodne uloge
 • Objasniti uzrok rodnih uloga
 • Objasniti negativni aspekt rodnih uloga
 • Usporediti rodne uloge
 • Kritički prosuđivati rodne stereotipe na tržištu rada

Broj sati

4

3.2.2 Rodno ravnopravno gospodarstvo (8 sati)

Tema

Ukidanje razlika na temelju spola na tržištu rada

Sadržaj

 • Povijesne konotacije roda i spola
 • Odnos roda i spola u području gospodarstva
 • Sudjelovanje žena na tržištu rada u kontekstu pozitivnog utjecaja na gospodarstvo
 • Područja strukturno manje zastupljenih žena na tržištu rada

Ishodi učenja

 • Razlikovati pojmove rod i spol
 • Objasniti kako žene na tržištu rada pozitivno utječu na gospodarstvo
 • Razlikovati strukture žena koje su manje zastupljene na tržištu rada

Broj sati

2

Tema

Strateška područja povećanja zaposlenosti žena

Sadržaj

 • Digitalna tranzicija kao područje veće zaposlenosti žena
 • Zaposlenost žena u IKT sektoru
 • Zaposlenost žena u STEM sektoru
 • Poduzetništvo kao područje rodne ravnopravnosti
 • Načini i mogućnosti financiranja žena
 • Ostala područja za povećanje zaposlenosti žena na tržištu rada

Ishodi učenja

 • Objasniti digitalnu tranziciju kao područje veće zaposlenosti žena
 • Objasniti poduzetništvo kao područje rodne ravnopravnosti
 • Razlikovati ostala područja za povećanje zaposlenosti žena na tržištu rada

Broj sati

4

Tema

Ravnoteža privatnog i poslovnog života

Sadržaj

 • Osnovni aspekti profesionalno-poslovnog života pojedinca
 • Osnovne odrednice privatnog života pojedinca
 • Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života
 • Minimalni standardi jednakog napredovanja žena i muškaraca u osobnom i profesionalnom području Objasniti kako Direktiva doprinosi ravnoteži poslovnog i privatnog života

Ishodi učenja

 • Objasniti minimalne standarde jednakog napredovanja žena i muškaraca u osobnom i profesionalnom području

Broj sati

2

3.2.3 Digitalna tranzicija i zašto je važna (8 sati)

Tema

Digitalna transakcija i rodna ravnopravnost

Sadržaj

 • Digitalna transakcija u Europskoj uniji
 • Digitalna transakcija u drugim zemljama
 • Statistički podaci o digitalnim transakcijama i gospodarskom rastu
 • Znanje o utjecaju digitalnih transakcija na gospodarstvo EU
 • Pojam i obilježja digitalne transakcije
 • Digitalna transakcija kao odgovor na buduće izazove
 • Nove vještine potrebne na tržištu rada za upravljanje digitalnim transakcijama u EU

Ishodi učenja

 • Objasnite scenarije i situaciju u EU i u svakoj zemlji
 • Objasniti utjecaj digitalnih transakcija na gospodarstvo EU
 • Objasniti digitalnu transakciju i nove izazove za budućnost
 • Tržište rada i digitalna transformacija

Broj sati

1

Tema

Digitalne transakcije i utjecaj na gospodarstvo

Sadržaj

 • Značaj digitalnih alata u poslu i traženju posla
 • Uloga interneta u pronalasku posla
 • Digitalni alati za povećanje mogućnosti za bolju karijeru
 • Politike i programi EU-a za podršku digitalnim transakcijama

Ishodi učenja

 • Poznavati digitalne alate i naučiti ih koristiti za poboljšanje kvalitete života i pronalazak posla
 • Objasniti korištenje interneta za rast gospodarstva i pronalaženje posla
 • Koristiti digitalne alate za poboljšanje karijere i smanjenje rodnog jaza
 • Koristiti Europski zeleni dogovor i digitalne mogućnosti

Broj sati

2

Tema

Digitalni alati u području komunikacija

Sadržaj

 • Umjetna inteligencija i računalstvo u oblaku
 • Mogućnosti digitalnog samoosnaživanja i digitalne svijesti
 • Alati za digitalnu komunikaciju: prednosti i slabosti
 • Prilike društvenih medija za gospodarstvo i posao

Ishodi učenja

 • Objasniti umjetnu inteligenciju i računalstvu u oblaku
 • Objasniti korištenje e-platforme za obuku i pronalazak posla
 • Razlikovati digitalnu svijest i kako se samoosnažiti
 • Koristiti alate za digitalnu komunikaciju/platforme i kanale društvenih mreža
 • Koristiti algoritam kanala društvenih medija kao što su FB, YouTube, Twitter, LinkedIn
 • Razlikovati prilike društvenih medija za gospodarstvo i posao
 • Razlikovati Hashtagove koje koriste potencijalni poslodavci

Broj sati

1

Tema

Digitalna društvena mreža

Sadržaj

 • Društvene mreže kao alati za gospodarstvo i tržište rada
 • Društvene mreže kao odgovor na izazove budućnosti

Ishodi učenja

 • Objasniti korištenje društvenih mreža u području komuniciranja, marketinga i promocije
 • Koristiti digitalne alata za posao
 • Koristiti društvene mreže i nove izazove budućnosti

Broj sati

2

Tema

Online traženje posla

Sadržaj

Stranice za zapošljavanje

Ishodi učenja

 • Objasniti web stranice za pronalaženje posla ili otvaranje poduzeća
 • Objasniti komunikaciju s potencijalnim poslodavcima

Broj sati

1

Tema

Digitalna platforma za zapošljavanje (Linkedin)

Sadržaj

 • Sadržaj digitalnog životopisa
 • Digitalni profil u funkciji pronalaženja posla
 • Digitalno pismo u funkciji pronalaženja posla
 • Mogućnosti LinkedIN-a u pronalaženju posla

Ishodi učenja

 • Objasniti kao pisanje digitalnog profila posla
 • Objasniti prezentaciju digitalnog pisma za pronalazak posla
 • Koristiti Linkedin i digitalnu platformu za zapošljavanje kao mogućnosti za žene

Broj sati

1

3.2.4 Ukidanje razlika na tržištu rada na temelju spola (8 sati)

Tema

Razlike u zaposlenosti i plaćama po spolu

Sadržaj

 • Što je razlika u zaposlenosti po spolu?
 • Primjeri i brojke po zemljama
 • Kako nastaje ta razlika i gdje je točno vidljiva
 • Kako nastaje razlika u plaćama i mirovinama?
 • Isti ili različiti poslovi – utvrđivanje činjenica
 • Industrije u kojima je razlika najveća u plaćama prema spolu
 • Ekonomske posljedice razlike u plaćama

Ishodi učenja

 • Opisati „razlike u zaposlenosti po spolu“
 • Identificirati kako nastaje razlika u zaposlenosti i gdje se očituje
 • Iskazati postotke u razlici za Hrvatsku (Italiju) i EU
 • Identificirati kako nastaju razlike u plaćama
 • Identificirati kako nastaju razlike u mirovinama
 • Objasniti ekonomske posljedice razlike u plaćama

Broj sati

2

Tema

Plaćen i neplaćen rad za žene

Sadržaj

 • Plaćen i neplaćen rad
 • Poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog
 • Podjela poslova za neplaćeni rad između muškaraca i žena

Ishodi učenja

 • Razlikovati plaćeni i neplaćen rad
 • Objasniti neravnopravnu podjelu kućanskih poslova (neplaćenog rada)
 • Objasniti ravnomjernu podjelu neplaćenih (kućanskih) poslova

Broj sati

2

Tema

Samozapošljavanje

Sadržaj

 • Ekonomska neovisnost za žene i zašto je važna
 • Lažne ponude za samozapošljavanje
 • Razlika između poduzetništva i samozapošljavanja
 • Prepreke za žene u stvaranju vlastitog posla
 • Poveznica sa stereotipima/ulogama

Ishodi učenja

 • Argumentirati važnost ekonomske neovisnosti za žene
 • Razlikovati „lažne“ ponude za samozapošljavanje
 • Razlikovati samozapošljavanje od poduzetništva
 • Procijeniti vlastite prepreke u stvaranju vlastitog posla

Broj sati

2

Tema

Ukidanje razlika na tržištu rada

Sadržaj

 • Razlike na tržištu rada prema spolu: mit ili stvarnost?
 • Strategije EU za rodnu ravnopravnost
 • Mehanizmi za ukidanje razlika
 • Regulatorne reforme
 • Što žene same mogu napraviti za ukidanje razlika?
 • Što muškarci mogu napraviti za ukidanje razlika?

Ishodi učenja

 • Analizirati i opisati stanje na tržištu rada prema spolu
 • Objasniti značenje strategija EU za ravnopravnost spolova
 • Razlikovati mehanizme za ukidanje razlika na tržištu rada
 • Preporučiti ciljeve za žene i za muškarce

Broj sati

2

3.2.5 Rodno osviještena okolina i prava žena na tržištu rada

Tema

Rušenje rodnih stereotipa

Sadržaj

 • Primjeri rodnih uloga u društvu
 • Primjeri rodnih uloga na tržištu rada
 • Stereotipi u poslovnoj okolini i njihovo prepoznavanje
 • Intervju za posao iz perspektive rodne ravnopravnosti
 • Pitanja koja se postavljanju na intervjuima za posao a ne bi smjela
 • Pregovaranje oko ugovora i stavke koje se ne smiju zaobići

Ishodi učenja

 • Objasniti primjere rodnih uloga u svojoj okolini
 • Identificirati dosadašnje susretanje za stereotipima na tržištu rada
 • Predvidjeti stereotipe u svojoj poslovnoj okolini
 • Identificirati pitanja na koja ne treba odgovarati na intervjuu za posao
 • Identificirati stavke u ugovoru koje mogu biti nepovoljne
 • Koristiti pregovaranje oko ugovora i stavke koje se ne smiju zaobići

Broj sati

1

Tema

Diskriminacija na tržištu rada

Sadržaj

 • Diskriminacija na tržištu rada
 • Zakon o diskriminaciji
 • Postupak prijave diskriminacije na tržištu rada

Ishodi učenja

 • Objasniti dio zakona o diskriminaciji koji se odnosi na žene
 • Razlikovati diskriminaciju na tržištu rada
 • Koristiti postupak prijave diskriminacije nadležnim tijelima

Broj sati

1

Tema

Priprema za tržište rada

Sadržaj

 • Značaj životopisa
 • Osnovni dijelovi životopisa i dijelovi koji dodaju vrijednost
 • Izrada životopisa
 • Priprema za intervju
 • Prepoznavanje osobnih vrlina ključnih za radnu konkurentnost
 • Prezentiranje ključnih vrlina za određeni tip poslodavca
 • Javni nastup u kontekstu

Ishodi učenja

 • Kreirati kvalitetan životopis
 • Argumentirati svoje vrline za potrebne za posao
 • Pripremiti dobar javni nastup

Broj sati

2

Tema

Pravednije tržište rada za žene

Sadržaj

 • Kvote i rodna ravnopravnost
 • Uvođenje kvota i rodna ravnopravnost
 • Uvođenje kvota u političkom radu
 • Pojam pravednog društva
 • Ključne točke za pravednije radno okruženje

Ishodi učenja

 • Objasniti kvote u kontekstu rodne ravnopravnosti
 • Objasniti uvođenje kvota u politici
 • Objasniti uvođenje kvota u poslovnom okruženju
 • Razlikovati pravedno i nepravedno radno okruženje

Broj sati

1

Tema

Organizacije koje se bave podrškom i osnaživanjem žena na tržištu rada

Sadržaj

 • Obilježja organizacija koje se bave rodnom ravnopravnosti
 • Načini funkcioniranja organizacija koje se bave rodnom ravnopravnosti
 • Značaj organizacija koje se bave rodnom ravnopravnosti
 • Uloga Agencija za privremeno zapošljavanje

Ishodi učenja

 • Razlikovati organizacije kojima se može obratiti za podršku
 • Identificirati agencije kojima se može obratiti za podršku i informacije

Broj sati

1

Tema

Mentorstvo

Sadržaj

 • Pojam mentorstva i njegova obilježja
 • Značaj mentorstva kao alata za osnaživanje žena na tržištu rada
 • Učinci mentorstva
 • Načini pronalaska mentorica/mentorica

Ishodi učenja

 • Objasniti pojam i značaj mentorstva
 • Objasniti učinke mentorstva
 • Koristiti načine pronalazaka mentora/mentorica

Broj sati

2

3.2.6 Primjeri dobre prakse (8 sati)

Tema

Primjeri dobre prakse u području ravnoteže privatnog i profesionalnog

Sadržaj

 • Pojmovno značenje jednakih mogućnosti
 • Stanje jednakih mogućnosti u praksi
 • Usporedba stanja jednakih mogućnosti RH i Italije
 • Realizacija politike jednakih mogućnosti
 • Promicanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života
 • Smanjivanje poteškoća u usklađivanju profesionalnog i obiteljskog života

Ishodi učenja

 • Objasniti politike jednakih mogućnosti
 • Objasniti što znači promicanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života

Broj sati

2

Tema

Primjeri dobre prakse u području poduzetništva

Sadržaj

 • Promicanje zapošljavanja žena
 • Financijska potpora ženama u gospodarstvu: poduzetnice
 • Poticaj za zapošljavanje žena: populizam?
 • Poticaj za zapošljavanje žena: promišljena politika?
 • Promicanje ženskog poduzetništva kroz održivi turizam

Ishodi učenja

 • Objasniti financijske potpora ženama u gospodarstvu: poduzetnice
 • Procijeniti važnost promicanja ženskog poduzetništva kroz održivi turizam

Broj sati

4

Tema

Primjeri dobre prakse u području obrazovanja, inovacija, kulture i sporta

Sadržaj

 • Promicanje zapošljavanja oba spola u području obrazovanja, kulturne aktivnosti i sport
 • Promicanje ravnomjerne rodne zastupljenosti u inovacijama

Ishodi učenja

 • Objasniti važnost zapošljavanja oba spola u području obrazovanja, kulturne aktivnosti i sport
 • Procijeniti važnost promicanja ravnomjerne rodne zastupljenosti u inovacijama

Broj sati

2

projekt-learn-2-be

Nastavite čitati